Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βάσει του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και τον συντονισμό λειτουργίας των Διευθύνσεων:

         1. Τεχνικών Υπηρεσιών

         2. Συντήρησης των Εγκαταστάσεων.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών καταρτίζει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά τις νέες εγκαταστάσεις, και την ανακαίνισή τους, εκπονεί μελέτες ή αναθέτει σε τρίτους, δημοπρατεί τα έργα και τα επιβλέπει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων.

Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

          1. Τμήμα Μελετών

          2. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι:

 α. Το Τμήμα Μελετών:

             1. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα μελετών.

             2. Καθορίζει τις προδιαγραφές χωρών.

             3. Συντάσσει μελέτες και τεύχη δημοπράτησης των μελετών ή τα εγκρίνει όταν συντάσσονται από ιδιώτες.

             4. Καταρτίζει τις μελέτες.

 β. Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων:

            1. Επιβλέπει, ελέγχει και συντονίζει την εκτέλεση των έργων και κάθε άλλη διαδικασία, που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα.

            2. Μεριμνά για τη δημοπράτηση των δημοσίων έργων.

            3. Μεριμνά για την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων δημόσιων έργων.

            4. Μεριμνά για την κατάρτιση, έλεγχο και επίβλεψη εφαρμογής των εγκριθέντων προγραμμάτων εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων

Η Διεύθυνση  Συντήρησης των Εγκαταστάσεων έχει ως αντικείμενο την οργανωτική και ποιοτική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργική βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

          1.  Τμήμα Συντήρησης

          2.  Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων είναι:

 α. Το Τμήμα Συντήρησης:

       1. Επιθεωρεί συνεχώς τις κτηριακές εγκαταστάσεις και εισηγείται την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης.

       2. Επιβλέπει την λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης των γενικών εγκαταστάσεων, ιδίως δε των ανελκυστήρων, κλιματιστικών εγκαταστάσεων, λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, ηλεκτρικών δικτύων υποσταθμών, δικτύων ύδρευσης, οδικού δικτύου.

       3. Μεριμνά για την επίβλεψη εφαρμογής των εγκριθέντων προγραμμάτων συντήρησης των κτηρίων και των εγκαταστάσεων.

 

 β. Το Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου:

       1. Μεριμνά για την σύνταξη μελετών ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου ή για την ανάθεσή τους σε τρίτους.

       2. Επιβλέπει για την εκτέλεση των έργων συντήρησης και ανάπτυξης του πρασίνου.

       3. Μεριμνά για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό των παραπάνω χώρων πρασίνου και αιθρίων.

       4. Προγραμματίζει τη δημιουργία και ανάπτυξη χώρων πρασίνου στις εδαφικές εκτάσεις του Ιδρύματος.